#เปิดโครงการธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น

#เปิดโครงการธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น

#โดยท่านสุธีศรสวรรค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นมาเป็นเกียรติเพื่อเปิดงานในวันนี้คะ. 🌟🌟🌟 #ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยที่มอบโครงการนี้ให้ชมรมฯเครือข่ายคะ #สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://www.facebook.com/102172758091615/posts/178380987137458/?extid=10QXbL14Zy2DGKBn&d=n