เปิดอาชาบำบัดชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญากรุงเทพจตุจักร