เปิดงานอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน