เปิดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

เปิดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา กรุงเทพฯ(จตุจักร)และให้ความรู้เรื่องการจ้างงานคนพิการและสิทธิต่างๆ