#เชิญนักศึกษาคนพิการทุกประเภทสมัครเพื่อคัดเลือกทุกมูลนิธิอีซูซุ ปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 7 สิงหาคม 2563

#เชิญนักศึกษาคนพิการทุกประเภทสมัครเพื่อคัดเลือกทุกมูลนิธิอีซูซุ ปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 7 สิงหาคม 2563

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”
โดยความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542
มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 100,000 บาท
1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
ระดับอุดมศึกษา
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์
และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน
1. เป็นคนพิการทุกประเภท
2. มีความประพฤติดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563
สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD
บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)
การสมัคร – ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คุณศิริรัช ไชยรัตน์
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 มือถือ 063-053-1789
– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
คุณศศิโสม ภู่อยู่ / คุณอรรถพล อำนาจ
โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3392 / 3355
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร
1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด
5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและนำเสนอ
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล : ภายในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

5. การมอบทุน : มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

***************************************
สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1QuoQBr2uqznjvkn0xeVTy7Ypqekrd2i… ปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 7 สิงหาคม 2563
โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542
มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 100,000 บาท
1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
ระดับอุดมศึกษา
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์
และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน
1. เป็นคนพิการทุกประเภท
2. มีความประพฤติดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563
สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD
บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)
การสมัคร – ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คุณศิริรัช ไชยรัตน์
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 มือถือ 063-053-1789
– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
คุณศศิโสม ภู่อยู่ / คุณอรรถพล อำนาจ
โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3392 / 3355
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร
1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด
5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและนำเสนอ
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล : ภายในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

5. การมอบทุน : มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

***************************************
สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1QuoQBr2uqznjvkn0xeVTy7Ypqekrd2i… ปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 7 สิงหาคม 2563
โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”
โดยความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542
มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 100,000 บาท
1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
ระดับอุดมศึกษา
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์
และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน
1. เป็นคนพิการทุกประเภท
2. มีความประพฤติดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563
สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD
บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)
การสมัคร – ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คุณศิริรัช ไชยรัตน์
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 มือถือ 063-053-1789
– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
คุณศศิโสม ภู่อยู่ / คุณอรรถพล อำนาจ
โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3392 / 3355
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร
1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด
5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและนำเสนอ
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล : ภายในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

5. การมอบทุน : มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

***************************************
สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1QuoQBr2uqznjvkn0xeVTy7Ypqekrd2i… ปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 7 สิงหาคม 2563
โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542
มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 100,000 บาท
1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
ระดับอุดมศึกษา
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์
และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน
1. เป็นคนพิการทุกประเภท
2. มีความประพฤติดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563
สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD
บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)
การสมัคร – ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
คุณศิริรัช ไชยรัตน์
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 มือถือ 063-053-1789
– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
คุณศศิโสม ภู่อยู่ / คุณอรรถพล อำนาจ
โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3392 / 3355
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร
1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด
5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและนำเสนอ
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล : ภายในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

5. การมอบทุน : มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

***************************************
สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/…/1QuoQBr2uqznjvkn0xeVTy7Ypqekrd2i…