เชิญชมรม เครือข่ายทุกชมรม ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์คนพิการไม่ทิ้งกันเพื่อเป็นช่องทางค้าขาย ให้ครอบครัวผู้พิการทุกความพิการ มีช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน คนพิการไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง

เชิญชมรม เครือข่ายทุกชมรม ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์คนพิการไม่ทิ้งกันเพื่อเป็นช่องทางค้าขาย ให้ครอบครัวผู้พิการทุกความพิการ มีช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน คนพิการไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง

https://www.facebook.com/groups/243713446682109/?hc_location=ufi