เครือข่ายคนพิการ รุดแสดงความขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช.

เครือข่ายคนพิการ รุดแสดงความขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช.

ศูนย์ราชการฯ13 พ.ย.
-เครือข่ายคนพิการ เข้าแสดงความขอบคุณประธานคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประเด็นหน่วยบริการร่วม
ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยองค์กรคนพิการ

จากการที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ในฐานะกลไก
ประสานงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
ชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการทุกประเภท
ซึ่งทางเครือข่ายได้นำเสนอข้อเสนอ
ดังกล่าวต่อคณะกรรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย
คือการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้ครอบคลุมทั้ง 26 รายการ
และเปิดโอกาสให้องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น “หน่วยบริการร่วมให้บริการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ

จากข้อเสนอดังกล่าว คณะอนุ
กรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุน
ข้อเสนอและนำเข้าเป็นประเด็นพิจารณาในคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทำให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่อง
จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จนทำให้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานคณะกรรมการ
ได้มีมติเห็นชอบให้ ศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การรับรองและสถานบริการ
อื่นที่เข้าเกณฑ์ของ สปสช.
เข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

จากมติดังกล่าว ได้นำมาสู่การสนับสนุนให้คนพิการ ซึ่งยังขาด
โอกาสได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรภาพด้านการแพทย์ที่จำเป็น
ได้รับการบริการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการความต้องการ
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน
ให้องค์กรคนพิการที่มีความประสงค์
ที่จะเพิ่มพูลทักษะ ความรู้ ความสามารถในการจัดบริการ ได้เข้ามาร่วมดำเนินการจัดบริการอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังนำไปสู่การขยายผลต่อยอด
ในการจัดบริการด้านอื่นๆ อาทิ
การมีส่วนร่วมในบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพ ที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
.-สำนักข่าวไทย