เข้าสมาคมด่วน!!! เพื่อเซ็นเอกสารจ่ายเงินคืนให้กับกองทุนส่งเสริมเนื่องจากไม่สามารถ จัดกิจกรรมได้เพื่อนำเงินไปเยียวยา ให้กับคนพิการช่วงโควิด-19

เข้าสมาคมด่วน!!! เพื่อเซ็นเอกสารจ่ายเงินคืนให้กับกองทุนส่งเสริมเนื่องจากไม่สามารถ จัดกิจกรรมได้เพื่อนำเงินไปเยียวยา ให้กับคนพิการช่วงโควิด-19

ขอให้คืนเงินสนับสนุนโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
รวม3 โครงการ
1 โครงการสายใยรัก
2 โครงการส่งเสริมความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา
3 โครงการส่งเสริมชมรมเครือข่ายสติปัญญาผ่านมาตรฐานองค์กร