อ.ชูศักดิ์ชวนวางระบบการศึกษานอกระบบให้คนพิการโดยใช้ (กศน)

อ.ชูศักดิ์ชวนวางระบบการศึกษานอกระบบให้คนพิการโดยใช้ (กศน)

การประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบ สำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องรับรองพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
———————————
จังหวัดศรีสะเกษ
ได้งบประมาณภาคเรียนได้ มีเด็กที่สื่อสารได้ ลงไปสอนที่บ้านคนพิการ เริ่มเปิดยังทำอะไรไม่ได้มาก
ปัญหาไม่พบเท่าไหร่
เสนอให้มีงบประมาณสำหรับครูส่วเสริมให้ครูสำหรับคนพิการโดยตรงในเรื่องความเข้าใจสำหรับคนพิการ
ฉะเชิงเทรา
จัดการศึกษาเรื่อยมา มีครู 15 คน ครูรับผิดชอยเด็ก 15 คนไปสอนเด็กพิการที่บ้าน ในการสอนเด็กพิการทุกประเภมทั้ง 7 ประเภท พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายสามารถเรียนได้ การศึกษาพื้นฐานเรื่องทักษะชีวิต และร่วมกับeastwater มีการจัดเรื่องประกอบอาชีพก็สามารถทำงานในบริษัทได้ การสอนคนพิการมีการวิเคราะห์ลึกซึ้งอป็นรายบุคคล ครูเป็นปัจจัยหลักในการสอนคนพิการ ภาคเรียนนี้ มีคนพิการ 200 คน แต่ตอนนี้ลดลง เพื่อจากครูน้อยลง การพัฒนาครูโดยไปเรียนเพิ่มเติม จำนวนคนพิการมีมาก แต่ครูมีจำนวนไม่พอ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ นำรายหัวคนพิการเป็นการจ้างเหมาโดยตรง ครูที่ทำงานคืออยู่ด้วยใจจริง ๆ
ส่วนกลาง ปัญหาครูไม่มีความมั่นคงในอาชีพ มีการเปลี่ยนครูบ่อย ลาออกบ่อย
ส่วนของสำนักฯ มีการดูแลเด็กพิการและเรียนรวม ห้องคู่ขนานมีปัญหาเรื่องบุคคลากรลาออกบ่อย การเรียนไม่ต่อเนื่อง มีผู้ปกครองไม่เปิดใจไม่จดทะเบียนคนพิการ
อยากได้บุคคลากรที่สอนเด็กในพื้นที่ที่เด็กพิการอยู่
15,000 คน เป็นจำนวนที่อยู่ในแผน
1. ต้องการให้ระดับนโยบายทำอะไรข้อเสนอเชิงนโยบาย มีworkshop ในการแผน
2. ขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัด กศน.ตำบล จังหวัด และผู้ปกครองคนพิการ
3. เลือกจังหวัดนำร่องแนวทาง – การจัดการการเรียนสำหรับคนพิการ -ศูนย์การเรียนรู้ ต้องมีการออกกฎกระทรวง -คิดกรอบนโยบาย

รูปแบยการเรียน
1. การจัดรูปแบบครบกลุ่มทำเป็นมาตรฐานดั่งเดิม การเดินสอน
2. จัดการเรียนแบบศูนย์การเรียนสาขา มีการจัดการสอนแบบเต็มเวลา เต็มวัน มีการประยุกต์ใช้หลักสูตร คนพิการซ้อนก็เป็นการสอนแบบเข้มค้น ทั้ง 2 รูปแบบเชื่อม กศน. ก็มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ อนาคตจะมีพี่เลี้ยง
3. การพัฒนาบุคคลกร ต้องมีการทำสื่อในการพัฒนาการสอน มีแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 2560-2564 ต้องมีการเสนอตั้งคณะอนุกรรมการ กศน. การมองแยกส่วน ตั้งพัฒนาแผนทั่งระบบใน กศน. ทำระเบียบกศน. ศูนย์การเรียนสาขา เวทีเสวนาการจัดการแบบเห็นหน้า และประชุมกลุ่มแบบออนไลน์
การจัดการเป็นเรื่องการศึกษาเด็กพิการ คือ
1. ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ครูเป็นการจ้างเหมาอย่างเดียว เรื่องศน. มี 1 คน บางจังหวัดไม่มีเลย มีครูพนักงานราชการให้เห็นเส้นทาง ศึกษานิเทศเท่านั้นที่เป็นข้าราชการ อำเภอมีข้าราชการครู จังหวัดนำร่องต้องทำกรอบแนวทางให้ชัดเจน
2. ควรดึงข้าราชการส่วนหนึ่งที่ว่างเพื่อความมั่นคงและจักอบรมเพื่อได้เงิน จำนวน 25,000 บาท ครูที่เพิ่มมาควรได้รับเงินจำนวนนี้ด้วย
3. หลักเกณฑ์สำหรับครูที่เดินสอนตามบ้านในการคัดเลือกต่อจำนวนเด็กพิการ อัตรากำลังการสอนคนพิการอิง ของ กศน.
4. หลักสูตรใช้ของ สปฐ. อิงหลักสูตรจำนวน 200 ชั่วโมง ของงบประมาณ ของงบประมาณจากกองทุนการศึกษา
ครูที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่เป็นพนักงานราชการ จะจัดสรรให้มีห้องเรียน ขอ 50 อัตรา ให้ศูนย์ที่นำร่อง และได้เงินเดือน จัดสอนคนพิการทุกประเภท ยกตัวอย่างของศูนย์เด็กออทิสติก
– เคยทำไว้นานเปลี่ยนหลักสูตรใหม่หายไปสามารถเริ่มได้เลยเป็นหลักสูตรเชิงลึกเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่เก็บชั่วโมงคิดเป็นอัตรากำลังได้
– ครู 500 กว่าคน จ้างเหมาหมด เปลี่ยนเป็นครูอัตราจ้าง ของกศน. เดิมเป็นรายเดือน และมาเปลี่ยนจ้างเป็นปี ทำสัญญา ทำสัญญา 6 เดือน
– ต้องอิงฐาน ศปฐ.
– เลือกจังหวัดนำรอง คือจังหวัด
– 1 พิษณุโลก
– 2 สงขลา
– 3 ภูเก็ต
– 4 นครศรีธรรมราช
– 5 นครราชสีมา
– 6 ตาก
– 7 อำนาจเจริญ
– 8 ฉะเชิงเทรา
– 9 ชลบุรี
– 10 ปราจีนบุรี
– 11 กรุงเทพฯ
– รอ 2 จังหวัด เชียงราย กับศรีสะเกษ และภาคกลาง รอประสานผู้ปกครองที่เข้มแข็ง
– 4.3 การจัดพัฒนาระบบคนที่มีความจำเป็นพิเศษ
– รูปแบบ จัดหลายรูปแบบ มาทำ conten
– กลุ่มที่ขาดคือคนพิการปานกลาง และรุนแรง
– เริ่มจ่กหลักสูตรสถานศึกษา 12 ศูนย์ ปรับตัวเลข จัดรูปแบบคนพิการ ส่วนไหนที่ต้องปรับ และอิงของ กศน. และนำมาอบรมครู การ work shok
– กิจกรรมการลงทำงานในพื้นที่ ใช้เป็นค่าตอบแทนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท การคูณแล้วจะมากกว่าจ้างเหมาบริการ ประมาณ 18,000 บาท
– จัดอุปกรณ์การสอนใช้ระบบออนไลน์ มีการทำงานวิจัยคู่ขนาน มีกองทุนเสมอภาค ต้องมีทีมทำวิจัย ระยะเวลาทำงาน 2 ปี
– ถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย กทม. ทำ 4 จุด
– มีการผลิตรูปแบบ กศน. ทำคลิปวิดิโอ ภาพของโครงการ
– ปรับตัวเลขเพื่อเสนอโครงการของบประมาณ
– กศน. มีการตั้งงบประมาณไว้หรือไม่
– ถามผอ.อีส ว่ามีงบประมาณนี้หรือไม่ ไม่แน่ใจใช้ไปส่วนไหนแล้ว มีการปรับเรื่องคำสั่ง
– บริหารจัดการต้องมีงบประมาณในการมาประชุมและมีการทำแผนงาน
– เสนอโครงการตามนี้ก่อน แล้วเริ่มเลย โครงการลำดับขั้นตอนแล้วอนุมัติระยะ ประมาณ 2 เดือน
– การจัดประชุม ในปีงบประมาณนี้ เดือน สิงหาคม กันยายน
– รายละอียด นำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุม ประมาณ 30 คน ระยะเวลา 3 วัน เซตระบบใหม่ ฐานเดิมนำมาเป็นข้อมูลได้
– ทำโครงการขึ้นมา
– พก.แจ้งต้องการให้ช่วยก็แจ้งมาได้
– Workshop เชิญ พก. เข้าร่วมด้วย
– ปรับโครงการให้สอดคล้อง มีรูปแบบให้ก็มีการพูดคุย ตอนยื่นทุกอย่างครบ รายชื่อผู้เรียนด้วย
– เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
– อ.ชูศักดิ์ เสนอ มีเด็กพิการที่ตกหล่นจากการศึกษาทั่วไป เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน แนะนำรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอย่างเด็กพิการ 6 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
– ก็จะพัฒนาทุกระบบ จะมีการประสานผู้ปกครองคนพิการ กศน.เป็นทางเลือกสำคัญ และมีแผน 4 ล้าน ร่วมกับ พม. รัฐมนตรีคลังเปลี่ยนใหม่ และเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและการมีงานทำ เช่นภาคเหนือ เด็กพิการที่ชอบการนวด ไปช่วยแม่ช่วยนวด ฝึกเด็กทำอาหารเป็นเชพ หรือ บาริต้า
– เพิ่มประเด็นกรอบการศึกษา
– รูปแบบก็มากำหนดว่าเป็นแบบไหนบ้าง
– ทีมเล็กก่อน ท่านปรเมศ ก่อนของบประมาณส่วนหนึ่งมาก่อน นำแผนนโยบายทั้งหมดมาหารืออีกที 3 วัน 2 คืน ในกรุงเทพฯ กำหนดช่วงเวลา ประมาณ2 ช่วง 1. 17-19 สิงหาคมและ 2. ปลายเดือน 24-28 สิงหาคม 2563
– นัดประชุมครั้งต่อไป ให้เชิญ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.)และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยที่ส่วน
– ผอ.รำไพ จังหวัด ศรีสะเกษ 066-016-2772
– ผอ.อภิญญา จังหวัดเชียงราย แม่สาย 089-835-1199
– ผอ.จีราวรรณ (หนู) จังหวัดสงขลา 063-154-2691
– ณัฐิรา กศน.เขตพญาไท 081-875-1489