อ้างถึงหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

อ้างถึงหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

เรื่อง ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

และสำเนาผลการประชุมหารือข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2)
บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมากว่าครึ่งปีแล้ว ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ส่งผลกระทบต่อคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างในสถานประกอบการมีความเดือดร้อนอยู่เป็นอย่างยิ่ง ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ ถูกเลิกจ้างจากภาคเอกชน อีกทั้งหน่วยงานของรัฐที่ต้องจ้างคนพิการตามกฎหมายร้อยละ 1 ยังไม่ได้จ้างกว่า 8,000 อัตรา ทำให้คนพิการส่วนใหญ่ ปรับตัวด้วยการเข้าสู่อาชีพจำหน่ายสลากเป็นจำนวนมาก
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้คนพิการทั่วประเทศ จำนวน 14,000 ราย ได้ลงทะเบียนในระบบซื้อ – จอง ล่วงหน้า ของสำนักงานสลากฯ ตามผลการประชุมหารือข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในท้องถิ่นของตนในสถานะการณ์ที่คนพิการต้องถูกเลิกจ้างไม่มีรายได้ที่จะพึ่งพาตนเองและครอบครัว

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี และ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มารับฟังข้อเสนอแล้วจะรีบดำเนินการเร่งด่วน