อีกหนึ่งเป้าหมายงานใหญ่สำหรับคนพิการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)

อีกหนึ่งเป้าหมายงานใหญ่สำหรับคนพิการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)

เป็นกิจการที่เราจะระดมทุน กันอย่างไร หรือใช้เงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาเพื่อดำเนินการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งมิได้มุ่งแสวงหากำไรสำหรับชมรมและสมาคมองค์กรคนพิการทั่วประเทศตื่นตัวรับทราบนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในทันที

ในโอกาสที่นางนภา เศรษฐกร อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงได้ชวนผู้นำองค์กรคนพิการปรึกษาหารือวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศ ที่ร่วมลงนามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน สังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มีการกำหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สิทธิประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลที่สนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเช่นกัน

องค์กรคนพิการพร้อมที่จะร่วมมือพร้อมดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการรับรู้ รับทราบการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม ทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป