อีกหนึ่งความก้าวหน้าของคนพิการ!!!

อีกหนึ่งความก้าวหน้าของคนพิการ!!!

สปสช.แจ้งว่า รมว.สาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ ตาม พรบ หลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕’๖๒

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถาน
บริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ชบังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นตันไป
ข้อ ๓ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นช้อ ๗๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

“ข้อ ๗/๑ ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้การรับรอง หรือศูนย์บริการคนพิการอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้
เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕”
ประกาศณวันที่ ๒๘พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ