อำนวยความสะดวกให้!!!! กับคนพิการด้านการมองเห็น

อำนวยความสะดวกให้!!!! กับคนพิการด้านการมองเห็น

ประกาศคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ฉบับที่ 005 / 2563
เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
ในช่วงภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19

———————————–
ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของประชาชน อันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาชิกในการลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการของภาครัฐได้โดยสะดวก ประกอบด้วย การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า การขอรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (เราไม่ทิ้งกัน)

ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดไม่สะดวกในการดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือ ขอรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (เราไม่ทิ้งกัน) ด้วยตนเอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-042-4245, 097-181-7858 , Line ID tgsb2552 ( ในวัน เวลาราชการ) โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้ โดยท่านต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดของภาครัฐ และเตรียมข้อมูลดังนี้

1. การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับ
– เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
– ต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ผู้วางเงินประกัน ณ เวลาที่มาแจ้งขอใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียน
1. หมายเลขผู้ใช้ไฟ
2. เลขบัตรประชาชน
3. เบอร์โทร
4. อีเมล
5. ช่องทางการรับเงิน
– บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
– บัญชีธนาคารเฉพาะ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.อิสลาม (ใช้เลขบัญชี และชื่อจริงนามสกุลเจ้าของบัญชี)
6. การลงทะเบียน สิ่งที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการ
6.1 เจ้าของดำเนินการเอง – บัตรประชาชนผู้วางหลักประกัน เป็นรูปถ่ายหรือไฟล์เอกสาร
6.2 ผู้จัดการมรดก – บัตรประชาชนผู้วางหลักประกัน และเอกสารคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก เป็นรูปถ่ายหรือไฟล์เอกสาร
6.3 ทายาท หรือคนในครอบครัว – บัตรประชาชนผู้วางหลักประกัน, ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนบ้านของผู้วางหลักประกัน, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นทะเบียนบ้านหรือทะเบียนสมรส, หนังสือแสดงความยินยอมตามแบบฟอร์มที่กำหนด เป็นรูปถ่ายหรือไฟล์เอกสาร

2. การขอรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (เราไม่ทิ้งกัน)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับ
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
– ไม่มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันลงทะเบียน
– ไม่เป็นข้าราชการ เกษตรกรรม หรือ ไม่ทำงาน
– เป็นลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด
– รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี
– ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (หรือยังส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน)
– ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ( อาชีพอิสระที่ส่งประกันสังคมเอง)

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียน
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วัน/เดือน/ปี เกิด
3. เลขบัตรประชาชน
4. เลขหลังบัตรประชาชน
5. รายได้ต่อ/เดือน
6. เบอร์โทรศัพท์มือถือ/และเบอร์คนใกล้ชิด
7. อีเมล/ไลน์ไอดี เพื่อใช้รับการแจ้ง
8. เลขบัญชีธนาคารและชื่อธนาคาร หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนไว้
9. ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้
10. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
11. อาชีพ/ตำแหน่ง
12. ระยะเวลาประกอบอาชีพ
13. ได้รับผลกระทบอย่างไร
– ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
– ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
– รายได้ลดลง
– อื่น ๆ ระบุ
14 งานปัจจุบัน มีนายจ้างหรือไม่
14.1 มีนายจ้าง เป็นสถานประกอบการประเภทไหน
– เป็น นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา
– ชื่อสถานประกอบการหรือนายจ้าง และที่อยู่พร้อมเบอร์โทร
14.2 ไม่มีนายจ้าง
– ระบุอาชีพ

ทั้งนี้ สมาคมฯ เป็นเพียงตัวกลางในการรับลงทะเบียนตามข้อมูลที่ได้รับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น ส่วนการพิจารณาหรือการชำระเงินตามมาตราการต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับทางภาครัฐเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
นายเอกกมล แพทยานันท์
นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย