อยากให้ลอง!!! วันนี้ประชุมออนไลน์ผ่านzoom ได้ผลดีอย่างมาก

อยากให้ลอง!!! วันนี้ประชุมออนไลน์ผ่านzoom ได้ผลดีอย่างมาก

สรุปผลการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
————————————–
​คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้ประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) สรุปผลการหารือได้ ๔ ประเด็นสำคัญ ดังนี้
​๑.​​แนวทางการประชุมอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์
​​สืบเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการจึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งกำหนดวันและเวลาประชุมหารือให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย ๒ วัน และในการจัดประชุมหารือผ่านโปรแกรม ZOOM ดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการได้จัดให้มีบริการล่ามภาษามือเพื่อให้บริการอนุกรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการในระบบการประชุมออนไลน์ดังกล่าวด้วย
​​อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับการประชุมคณะกรรมาธิการ
และคณะอนุกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวุฒิสภา
และเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรมีข้อเสนอเพื่อขอให้วุฒิสภาได้พิจารณาศึกษาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
​๒.​ข้อเสนอแนะต่อแผนงานและมาตรการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
​​คณะอนุกรรมาธิการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมมาตรการช่วยเหลือ
คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งข้อเสนอจากองค์กรด้านคนพิการในระดับนานาชาติ อาทิ คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
แห่งสหประชาชาติ (CRPD Committee) สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และมาตรการอื่น ๆ นำมาสรุป
เป็นประเด็นสำคัญประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมาตรการการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ความสำคัญต่อมาตรการช่วยเหลือกระแสหลักของรัฐบาลที่คนพิการต้องเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
​๓. ข้อเสนอต่อมาตรการช่วยเหลือองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
​​​ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ กลุ่มลูกจ้างทั้งในและนอกระบบ กลุ่มผู้ประกอบการ
และภาคธุรกิจ แต่ในส่วนขององค์กรภาคประชาสังคมยังไม่ปรากฏว่ามีมาตรการที่จะออกมารองรับ
หรือช่วยเหลือแต่อย่างใด ดังนั้น กลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง และเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่นกัน เนื่องจากการดำเนินการขององค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ล้วนหยุดชะงัก รวมทั้งรายได้หลักที่ได้จากเงินบริจาคก็ลดน้อยลงตามไปด้วย ส่งผลกระทบทั้งองค์กร บุคลากร และการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้พิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
​๔.​ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
​​ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) สรุปผลการพิจารณาศึกษาติดตามการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๒) สรุปผลการพิจารณาศึกษากฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๓) รายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสำรวจพื้นที่
และรับฟังปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) สำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำส่งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้า
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖