อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง “การจ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง “การจ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน เป็นประธานฯ เสวนา

 จัดโดย โดยมีวัตถุประสงค์รับทราบ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหามาตราการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตาม พ.ร.บ. เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อ
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายซึ่งเป็นมาตราสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ สร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ แต่จากการบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการที่ผ่านมายังเกิดปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และประเด็นการส่งเสริมการมีงานทำตามมาตรา 35 ซึ่งยังมีปัญหาทั้งความรู้ ความเข้าใจ ของคนพิการ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง รวมถึงปัญหาความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

เปิดเวทีรับทราบข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีงานทำหรือประกอบอาชีพที่มีคุณค่าอย่างมีศักดิ์ศรี

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานครวันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น

งานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง " จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย" ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ

Posted by วุฒิสภา on Wednesday, January 29, 2020