อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง “การจ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน เป็นประธานฯ เสวนา

อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง “การจ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน เป็นประธานฯ เสวนา

โดยมีวัตถุประสงค์รับทราบ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหามาตราการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตาม พ.ร.บ. เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อ
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายซึ่งเป็นมาตราสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ สร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ แต่จากการบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการที่ผ่านมายังเกิดปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และประเด็นการส่งเสริมการมีงานทำตามมาตรา 35 ซึ่งยังมีปัญหาทั้งความรู้ ความเข้าใจ ของคนพิการ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง รวมถึงปัญหาความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

เปิดเวทีรับทราบข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีงานทำหรือประกอบอาชีพที่มีคุณค่าอย่างมีศักดิ์ศรี

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานครวันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น

งานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง " จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย" ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ

Posted by วุฒิสภา on Wednesday, January 29, 2020