อนุมัติเรียบร้อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทคนพิการ 200,000 คนวงเงิน 2,000ล้านบาท และเน้นการจ้างงานภาครัฐ 8000 ตำแหน่ง รอง นรม. จุรินทร์ฯ ย้ำภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานคน

อนุมัติเรียบร้อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทคนพิการ 200,000 คนวงเงิน 2,000ล้านบาท และเน้นการจ้างงานภาครัฐ 8000 ตำแหน่ง รอง นรม. จุรินทร์ฯ ย้ำภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานคน

พร้อมเร่งดำเนินการจัดทำประกาศเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมเร่งดำเนินการจัดทำประกาศเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
วันนี้ (19 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้
ที่ประชุมมีมติรับทราบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการพักชำระหนี้เงินคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยต้องทำหนังสือแจ้งลูกหนี้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกราย ยกเว้นผู้ที่แสดงเจตจำนงค์ในการไม่ประสงค์ชำระหนี้มาแล้ว ลูกหนี้คนพิการที่มีความประสงค์ต้องการพักชำระหนี้ต้องส่งหนังสือกลับแต่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และหากลูกหนี้คนพิการที่ต้องการขยายเวลาชำระหนี้จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาการกำหนดเกณฑ์การปล่อยกู้ และหลักเกณฑ์กำหนดวงเงินปล่อยสินเชื่อสำหรับการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดจากเดิม ธันวาคม 2563 เป็น มีนาคม 2564 และควรกำหนดสัดส่วนให้เป็นธรรม และทั่วถึงทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีเร่งให้ดำเนินการจัดทำประกาศเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
ในตอนท้าย ที่ประชุมเห็นชอบพิจารณามอบหมายกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการ (พก.) เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการให้บริการคนพิการในทุกด้าน เพื่อป้องกันการทุจริตการจ้างงานคนพิการ เน้นการจ้างงานของคนพิการในภาครัฐให้เท่ากับภาคเอกชน
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34341