หารือSE!!!ท่านนภา เศรษฐกร อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ผู้นำคนพิการทุกประเภทจับมือผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับคนพิการต่อไปในอนาคต

หารือSE!!!ท่านนภา เศรษฐกร อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ผู้นำคนพิการทุกประเภทจับมือผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับคนพิการต่อไปในอนาคต

“วางแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มเปราะบางและคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) พูดคุยปัญหาและประสักที่ผ่านมาของการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพื่อสังคมในแต่ละสมาคมในแต่ละประเภทของความพิการ รวมถึงการระดมทุน จากภาคเอกชนและเงินกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพลักดันให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มคนพิการทั่วประเทศให้มากที่สุด