สิทธิที่ท่านจะได้รับ เงินเยียวยาโควิด -19 ของคนพิการทุกท่าน ด้วยความห่วงใยจาก นายกสุชาติโอวาทวรรณสกุล