สสส.ประชุมพิจารณาโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ

สสส.ประชุมพิจารณาโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ

ในการนี้ สสส. เรียนเชิญท่านในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

29 มกราคม2563 เวลา 15:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม.📌