สร้างความเข้มแข็งชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม