สรุปผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

​คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและดำเนินการตามที่คณะกรรมาธิการได้มอบหมาย โดยสรุปผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญได้ ดังนี้
​๑. ​การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
​​คณะอนุกรรมาธิการได้จัดประชุม ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๘ ครั้ง โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้
​​๑.๑​ครั้งที่ ๑​วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
​​๑.๒​ครั้งที่ ๒​วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนจากสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ของคนพิการทางการเห็น
​​๑.๓​ครั้งที่ ๓​วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาติดตามการกำหนด
ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นทะเบียนเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ
​​๑.๔​ครั้งที่ ๔​วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิการจ้างงานคนพิการ
​​๑.๕​ครั้งที่ ๕​วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พิจารณาศึกษาติดตามการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. …. โดยเชิญผู้แทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม
​​๑.๖​ครั้งที่ ๖​วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาติดตามการดำเนินงานและนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เข้าร่วมประชุม
​​๑.๗​ครั้งที่ ๗​วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาศึกษาแนวทางการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศด้านคนพิการ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
​​๑.๘​ครั้งที่ ๘​วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒​พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวมทั้งติดตามการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุม