สรุปกิจกรรมผู้นำระดมสมองภาคใต้

สรุปกิจกรรมผู้นำระดมสมองภาคใต้

การสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
ผู้นำต้องทำอย่างไรให้กรรมการยอมรับ
– ยุติธรรม
– พูดจริงทำจริง
– ให้กำลังใจ
– ซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่
– ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
– มีVision
– ใจดีและเก่งรอบรู้
– กล้าตัดสินใจ
– มีธรรมาภิบาล
– รู้และเข้าใจปัญหา
– มีความคิดสร้างสรรค์
– มีเป้าหมาย
– เสียสละและอดทน
– คิดเชิงบวก
– เคารพสิทธิของผู้อื่น
– นิ่งใส่ใจสมาชิก
– เรียนรู้ตลอดเวลา
– ให้โอกาสสมาชิก
– มาดต้องตา วาจาต้องใจ
– เรียนรู้การเป็นผู้นำ เป็นปากเป็นเสียงให้สมาชิก
– ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้
– ต้องมีอุดมการณ์
– มีจิตอาสา
– แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
– มีใจหนักแน่น
– ขยันขันแข็ง
เป้าหมายผู้นำปี 2563
เปิดศูนย์บริการทั่วไป
1. จะเปิดเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 6 ชมรม
2. ผ่านมาตรฐานองค์กรเป็น 2 ชมรม
3. เพิ่มสิทธิ์มาตรา 33 และ 35 ให้กับสมาชิก ให้กับประธานชมรมไปติดต่อเอง (ชมรมยะลา ยะหา ลุ่มน้ำปากพนัง , ชุมพร สงขลา ) รับผิดชอบ ตั้งเป้าหมายจำนวน 5 คน ยะลาจังหวัดเดียว 3 ชมรม
4. ของบประมาณของ พมจ.จังหวัดให้ได้มากที่สุด ชมรมสุราษฎ์ธานี เพิ่ม 80 เปอร์เซ็นต์
5. หาสมาชิกเพิ่ม 80 เปอร์เซ็นต์
6. สมาชิกมีอาชีพทั่วถึง
7. พิทักษ์สิทธิ์กองทุนฟื้นฟู อบจ. สปสช.
การจัดบริการอย่างไรให้สมาชิกประทับใจ
1. มีช่องทางสื่อสารรับ – ส่ง ข้อมูล
2. เยี่ยมเยียนสมาชิก สำรวจความต้องการ หาสมาชิกเพิ่มเติม
3. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
4. แจ้งสิทธิ์ต่าง ๆ ให้ทราบอย่างทั่วถึง แจ้งสิทธิ์ของผู้ปกครองสิทธิ์คนพิการ มาตรา 33 35
5. เปิดโอกาสให้สมาชิกแจ้งปัญหา
6. ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
7. ศูนย์บริการครบวงจร OSS (One Stop Service)
8. ประสานการส่งต่อ เช่น ทำบัตรส่งโรงพยาบาล
9. จัดกิจกรรมให้ต่อเนื่อง
10. บริการแบบ One Home การบริการดังญาติมิตร
ใน 1 ปีที่ผ่านมาประทับใจโครงการของชมรมอื่น หรือของคนอื่น เป็นโครงของประธานจังหวัดขอนแก่น จ. ขอนแก่น พาเครือข่ายและคนพิการออกสู่โลกกว้าง
ภาคเหนือ
1. ในฐานะผู้นำทำอย่างไรถึงจะให้กรรมการชมรมยอมรับและชื่นชม
(1) ประธานลงมือทำเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นวิสัยทัศน์
(2) ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
(3) ต้องเป็นมีความเสียสละ
(4) รักษาคำพูด
(5) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
(6)ไม่พูดยั่วยุ ให้มีความแตกแยก
(7) ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับงาน
2. ปี 2563 มีเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุผลอะไรบ้างในฐานผู้นำ
(1) หาสมาชิกเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์
(2) สร้างอาชีพสำหรับคนพิการให้มีรายได้หยั่งยืน
(3) หาคนพิการออกสู่สังคม ตามจำนวนสมาชิก
(4) การหาคนพิการออกสู่การมีงานทำ 7 คน
(5) สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสมาชิก
(6) ติดตามสมาชิก
(7) ยกระดับองค์กรสมาชิกให้ผ่านมาตรฐานองค์กร
3. การบริการอย่างไรให้สมาชิกชมรม ประทับใจ ในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์ ถ้าเราเป็นสมาชิกชมรมแล้ว เดินเข้ามาใช้บริการ ทำอย่างไรให้ประทับใจ
(1) บริการด้วยความเต็มใจ และมีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้ที่มาติดต่อบริการสมาชิกดุจดังญาติ
(2) ประธานชมรมออกหน่วยลงพื้นที่ เพื่อให้บริการและแนะนำสิทธิของคนพิการ
(3) สร้างความสมาชิกต่อสมาชิกกับสมาชิก
(4) เข้าถึง เข้าใจ ให้บริการ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วเหมือนเคอร์รี่
(5) พูดจ่าไพเราะและสุภาพอ่อนหวาน
(6) มีความใจเย็นและมีสติทุกสถาณการณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีให้กับชมรมฯ
1. ทำให้เป็นตัวอย่างในสิ่งที่ถูกต้อง โดยทำให้ดู พาทำ กำกับดูแลติดตาม
2. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
3. ไม่เลือกปฏิบัติ
4. มีความเสียสละ จิตสาธารณะ
5. มีความจริงใจ ปรารถนาดีต่อองค์กรส่วนรวม
6. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
7. มีความซื่อสัตย์ สุจริตคู่คุณธรรม และมีศีล5 เน้นข้อ 3 ข้อ 4
เป้าหมาย
1. ผ่านองค์กรในปี 2563 มากขึ้น จำนวน 5 ชมรม
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป รู้จักเรามากยิ่งขึ้นให้ได้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
3. มีสมาชิกให้มากขึ้น 10 คน สร้างเครือข่ายแต่ละอำเภอให้ได้รับบริการอย่างดี
4. ขอโครงการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมากขึ้น จังหวัดละ เป็นโครงการ อย่างน้อย 1 จังหวัด มี 23 โครงการ
5. ครอบครัวคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
6. เข้าถึงสิทธิ์การจ้างงานตาม มาตรา 33 และ 35 (ต้องหาเอง จำนวน 1 ชมรม)
การบริการ
1. การบริการ ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา บริการเหมือนญาติมิตร
2. ให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตาม มาตราต่าง ๆ ของคนพิการ
3. ให้บริการที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
4. มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
5. ให้ผู้รับบริการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
6. แนะนำช่วยเหลือในการรักษาสิทธิ์และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประทับใจโครงการของจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเสริมสร้าง……. พอได้รับโครงการแล้ว คนพิการก็ได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้เข้าไปช่วยโครงการในจังหวัด เปิดอ่างล้างน้ำ ก็เอาแก้วรองอาบน้ำ การเลือกโรงแรมที่ไม่สะดวก
ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในฐานะผู้นำทำอย่างไรถึงจะให้กรรมการชมรมยอมรับและชื่นชมเราพูดแล้วทำตาม
1. มีความซื่อสัตย์/มีจริยธรรม
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. มีความคดบวก เคารพในกฎและข้อบังคับ
4. ให้ใจและความสำคัญกับสมาชิก
5. มีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้ความโปร่งใส
7. รับความความคิดเห็น/รู้จักกลั่นกรอง
8. มีความเด็ดขาด
9. คิดแล้วทำ / มีความรับผิดชอบ
10. สร้างความสามัคคี / สร้างการมีส่วนร่วม
11. มีความคิดสร้างสรรค์
12. มีวิสัยทัศน์
13. มีความยุติธรรม
14. มีความอดทน / อดกลั่น
15. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน/สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวคนพิการ
16. ไม่ใช้อำนาจ
17. เป็นผู้ให้ก่อน ถึงจะเป็นผู้รับ
18. ใจเย็น รอบคอบ
19. มีเหตุผล มีหลักการที่ชัดเจน
20 . รู้จักการเป็นผู้ตามที่ดี
21. ผู้นำมีใจเป็นกลาง
2. ปี 2563 มีเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุผลอะไรบ้างในฐานะผู้นำ
1. รู้ความต้องการของสมาชิก
2. ให้ครอบครัวคนพิการมีอาชีพ มีรายได้
3. นำพาสมาชิกให้เข้าถึงสิทธิในทุก ๆ ด้านนของคนพิการ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ
4. นำพาคนพิการออกสู่สังคม
5. สร้างความสะดวก ปลอดภัยเป็นธรรมเข้าถึงและเท่าเทียม
6. อยากทำให้ครอบครัวคนพิการมีความสุข
7. อยากให้มีความก้าวหน้าของชมรมได้ผ่านมาตรฐาน
8. มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าของครอบครัวคนพิการ
9. มีกิจกรรมสู่สมาชิก
10. มีความยั่งยืน
11. ต้องการ การยอมรับจากสังคม
12. พัฒนาศักยภาพสมาชิก
13. การรับรู้และเข้าใจยอมรับเกี่ยวกับเด็กสติปัญญา
14. กรรมการรู้หน้าที่ ปฏิบัติงานตนเอง ได้เป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
15. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
3. การบริการอย่างไรให้สมาชิกชมรมประทับใจในฐานะมนุษย์ ถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วเดินเข้ามาใช้บริการทำอย่างไรให้ประทับใจ
1. ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ / สวัสดิการ
2. ช่องทางในการบริการ มาตรา 33 และ 35
3. ให้คำปรึกษาเข้าถึงปัญหาทุก ๆ ด้านของครอบครัวสมาชิก
4. ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ (สมาชิก)
5. ช่วยเหลือสมาชิกในทุก ๆ เรื่องด้วยความเต็มใจ
6. มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์ ประโยชน์สุดเป็นของคนพิการและครอบครัว
1. ให้ครอบครัวคนพิการมีอาชีพมีรายได้
2. สอบถามความต้องการของสมาชิก
3. นำพาสมาชิกเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ด้านกฎหมาย มาตรา 33 35
4. นำพาคนพิการออกสู่สังคม
5. ให้ครอบครัวคนพิการมีความสุข
6. ให้ชมรมได้ผ่านมาตรฐานองค์กร ทุกชมรม
7. มีกิจกรรมกับกสมาชิกมากขึ้น