สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเข้มแข็งมากเลย

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเข้มแข็งมากเลย

มีผู้นำและคณะกรรมการที่เก่งกันทุกคน และยังมีเครือข่ายที่เป็นชมรมในจังหวัดต่างๆที่มีความรู้รักสามัคคีเป็นที่ตั้งทำให้ทุกอย่างสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
คำชื่นชมจากคุณแผน