ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น!!!! อย่าทิ้งเด็กนักเรียนพิการ ยากจนไว้ข้างหลัง ขอเรียกร้องให้กองทุนส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ นำเงินประมาณ 100ล้านบาทมาทำงบฉุกเฉิน แก้ไขสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ช่วยนักเรียนพิการด่วน

ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น!!!! อย่าทิ้งเด็กนักเรียนพิการ ยากจนไว้ข้างหลัง ขอเรียกร้องให้กองทุนส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ นำเงินประมาณ 100ล้านบาทมาทำงบฉุกเฉิน แก้ไขสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ช่วยนักเรียนพิการด่วน

จากข่าวเด็กยากจนเจอพิษโควิด
บอร์ดสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.ไฟเขียว 300 ล.
บรรเทาเดือดร้อนสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19

ผมอ่านจากข่าวนี้แล้วช่วงนี้เงิน
กองทุนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
จะต้องช่วยกันทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจและ สุขภาพ
ของคนพิการเป็นการด่วนครับ

ผลวิจัย…
ในช่วงต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
ได้ทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19
ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านทางโทรศัพท์ จำนวน 1,100 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า
ร้อยละ 80 มีความกังวลต่อ
ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระดับมากถึงมากที่สุด
ส่วนประเด็นที่เป็นผลกระทบ
มากที่สุด5 อันดับแรก คือ

1.ไม่มีอาหารรับประทาน
2.ถูกพักงานหรือถูกเลิกจ้าง
3.ไม่มีของใช้จำเป็นในครอบครัว 4.การศึกษาเล่าเรียนของคนในครอบครัว และ
5.ปัญหาสุขภาพ

หากเจาะลึกไปในเรื่องการเรียน
ของบุตรหลานในครอบครัว
พบว่า สิ่งที่เป็นผลกระทบ
มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

1.เพิ่มรายจ่ายด้านอาหารที่บ้าน
2.ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพียงพอ
4.ไม่ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และ
5.แผนการเรียนที่ยุ่งยากขึ้น

อ่านข่าวเต็มได้ที่
https://mgronline.com/qol/detail/9630000038982