สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10400 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอการสนับสนุนให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10400 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอการสนับสนุนให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการ
เบี้ยความพิการ จากเดือนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่กลุ่มคนพิการ 2 กลุ่ม
ได้แก่
1) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) จำนวน
1,100,000 คน และ
2) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่อายุไม่เกิน 18 ปื จำนวน 120,000 คน รวมจำนวน
คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มทั้งสิ้น จำนวนประมาณ 1,220,000 คน
(อ้างอิงจากhttps://www.thaigoy.go.th/news/contents/details/29917)
ทว่ายังมีคนพิการจำนวนอีกประมาณ 800,000 คน จากจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัว
คนพิการทั้งหมด 2,027,500 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
http://depgoth/ContentMiew/6113) ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVD-19) แต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม โดยเฉพาะคนพิการรุนแรงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คนพิการที่ไม่มีงานทำหรือตกงานอาทิ กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากหรือกลุ่มหมอนวดพิการ ซึ่งคนพิการเหล่านี้ล้วนมีต้นทุนในการ
ดำรงชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป รายละเอียดตามที่ปรากฏตาม Facebook ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ
ไทย https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1224299811259810
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมาย
ด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงใคร่ขอให้รัฐบาลนำ “งบกลาง” มาจัดสรรเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือให้คนพิการทุกคนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยถ้วนหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ลดความ
เหลื่อมล้ำ และไม่สร้างการเลือกปฏิบัติระหว่างคนพิการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจรณา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความกรุณาสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการนำ
“งบกลาง” มาจัดสรรปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1000 บาทโดยถ้วนหน้า และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล )
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน (นายสุนทร สุขชา)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย โทร. 094-3243444
Email [email protected],.com
ที่ สพกท. 454/2563