สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติ สัญญา แห่งเทศไทย และ และนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และชมรมเครือข่ายผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ทุกชมรม ที่มา บำเพ็ญกุศลศพ ป๋าอัฒ ไปสู่ ภพภูมิที่ดี ครับ นรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่ว ชั่วดีประดับไว้ในโลกา

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติ สัญญา แห่งเทศไทย และ และนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และชมรมเครือข่ายผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ทุกชมรม ที่มา บำเพ็ญกุศลศพ ป๋าอัฒ ไปสู่ ภพภูมิที่ดี ครับ นรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่ว ชั่วดีประดับไว้ในโลกา