สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคนพิการไร้สถานะ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย