#สติปัญญาภาพการอบรมมาตรฐานองค์กร

#สติปัญญาภาพการอบรมมาตรฐานองค์กร

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมชมรมเครือข่ายสติปัญญาผ่านมาตรฐานองค์กร ระหว่าง
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนาย