ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กำหนดรับรายงานตัวฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ 61 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมรัตนะ สอบถามข้อมูล โทร.043 243 350

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กำหนดรับรายงานตัวฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ 61 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมรัตนะ สอบถามข้อมูล โทร.043 243 350