วิทยากรโครงการฝึกทักษะการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2563ณ บึงงามรีสอร์ท ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ .

วิทยากรโครงการฝึกทักษะการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2563ณ บึงงามรีสอร์ท ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ .

🌻เปิดโครงการโดยท่านวิมล งามวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
🌻อนุมัติหลักสูตรการอบรมจากท่านนพ.ประเสริฐ ดิษย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา
🌻เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย คุณนพดล เค้าสิม
🌻เรื่อง แนวทางการขอรับบริการมาตรา 33 และมาตรา 35 ของคนพิการ โดย คุณประภาส พรหมคำบุตร
🌻เรื่อง หัวใจดวงใหม่ เมื่อชีวิตที่ไม่หมดหวัง โดย คุณชาญศักดิ์ ครองสิงห์
🌻เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการโดยสมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดย คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
🌻เรื่อง บทบาทประเภทความพิการและปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา และการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ดูแล โดย พญ.ทิพย์อุษา จันทร์ทองศรี
🌻เรื่อง การประเมินคัดกรองความพิการทางสติปัญญาด้วยแบบประเมิน DSPM,การส่งเสริมพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM โดยคุณสุภาพร ปุณริบูรณ์
🌻เรื่อง ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเบื้องต้น โดยคุณธัญญลักษณ์ วิลัยปาน
🌻 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคุณนิติญา วงศ์สุทธิ์
🌻 เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการฝึกพูดในเด็กพิการโดยคุณกรรณิการ์ หัสรินทร์
🌻 เรื่อง การประเมินคัดกรองความพิการทางสติปัญญาด้วยแบบประเมิน ADL,การดูแลแก้ไขและฟื้นฟูผู้พิการการเคลื่อนไหว (กล้ามเนื้อมัดใหญ่) โดย คุณอดินันท์ ประทุมวิง