วางแผนก่อการดี!!หลังปีใหม่

วางแผนก่อการดี!!หลังปีใหม่

จะไปทำบุญเลี้ยงเด็กนักเรียน
ที่มีความยากจน และมอบอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ใคร??มีโรงเรียนที่อยู่ใกล้กรุงเทพ
นำเสนอได้นะครับ…
จัดโดยสมาคมผู้ผู้ประกอบการทำความสะอาด

บริษัททำความสะอาดเกือบ 50 บริษัทร่วมมือร่วมใจจัดงานครั้งนี้