วันอังคารที่ 4.กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 4.กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพิษณุโลก

ได้รับเชิญจากนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาชมรมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอวังทองจวนวน 650 คน เพื่อให้ชี้แจงเรื่องสิทธิต่างของคนพิการ ที่ทางท้องถิ่นท้องที่ไม่เคยรู้ และไม่ไประสานให้คนพิการรับรู้ว่าได้ใช้สิทธิอะไรบ้าง .นับว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่เข้าถึงคนพิการ คนพิการจังหวัดพิษณุโลกมีถึง 29,865 คนโดยเฉพาะอำเภอวังทองมากเป็นอันดับ 2 ของ 9 อำเภอ โดยเฉพาะทางสติปัญญาฯ เพราะทางนายอำเภอต้องการเป็นศูนย์บริการของคนพิการอำเภอวังทอง

ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไปทุกเดือนจะมีการเข้าร่วมประชุมกับทุกอำเภอแบบปูพรมทั้ง 9 อำเภอ พร้อมแจกแผ่นพับของชมรมผู้ปกคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก