วันสตีรสากลที่เชียงใหม่

วันสตีรสากลที่เชียงใหม่

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่(ตัวแทนพิทักษ์สิทธิประโยชน์คุณนุ้ยเชียงใหม่ที่มีลูกดาวน์ซินโดรมที่สู้เรื่องสตรีพิการ)