# วันพฤหัสทึ่ 16 ก.ค.2563 ประชุมคณะอนุฯ มีการอนุมัติเงินกู้ ครั้งที่ 3/2563

# วันพฤหัสทึ่ 16 ก.ค.2563 ประชุมคณะอนุฯ มีการอนุมัติเงินกู้ ครั้งที่ 3/2563

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ เป็นประธานฯ
นางบุญสิตา สนธิยากุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุม อนุมัติวงเงินกู้คนพิการ..30 ราย และโครงการต่างๆอีก. 6 โครงการ 4 ใน…6 เป็นของชมรมผปค.สติปัญญาสุราษฎร์ธานี ได้ผ่านการอนุมัติค่ะ