วันนี้มาคุยเรื่องปัญหาแรงงานคนพิการ ในช่วงโควิด(เรา)ต้องไม่ลืมแรงงานคนพิการ

วันนี้มาคุยเรื่องปัญหาแรงงานคนพิการ ในช่วงโควิด(เรา)ต้องไม่ลืมแรงงานคนพิการ

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ครั้งที่ 15/2563

📌วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

📌พิจารณาศึกษามาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัย COVID – 19 โดยเชิญผู้แทนจาก (1) พก. (2)กระทรวงแรงงาน (3) กรมการจัดหางาน (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (5) สำนักงานประกันสังคม (6) กรมสรรพากร (7) วิทยาลัยราชสุดา (8) สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย (9) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท (10) หอการค้าไทย (11) สภาอุตสาหกรรม และ (12) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมการคลายล็อกกิจการในระยะที่ 2 ที่ศบค.เตรียมประกาศ แม้ทำให้แรงงานจำนวนหนึ่งกลับมามีงานทำ แต่หากละเลยรายละเ…