วันนี้ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเชียงใหม่(อ.ฝาง) ออกเยี่ยมสมาชิกใหม่ผู้ป่วยติดเตียงคะ