วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแบบกลุ่ม Focus Group โครงการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแบบกลุ่ม Focus Group โครงการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

ระยะครึ่งแผน จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหลวงลาดกระบัง โดยได้เชิญคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่