วันที่ 31 เวลา 13.00 น. 😃😃👌 คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4