วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ รัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ รัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)

ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยมี
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาฯ พร้อมทั้งผู้แทนองค์กรคนพิการแต่ละประเภทความพิการ เข้าร่วมยื่นหนังสือต่อนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมมธิการกิจการคนพิการ ขอให้พิจารณาการเข้าถึงการทำธุรกรรมสำหรับคนพิการ เพราะธนาคารหลายแห่งปฏิเสธไม่ให้คนพิการทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบว่าคนพิการจำนวนมาก ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงมาตราการเยียวยาของทางรัฐบาลได้ ใขอความกรุณาต่อวุฒิสภาให้ช่วยคุ้มครองสิทธิคนพิการให้สามารถเข้าถึงได้และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของคนพิการในการเข้าถึงการบริการของธนาคารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปราศจากการใช้ดุลยพินิจในลักษณะการเลือกปฏิบัติ