วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และ คุณนิตยา ศรีวงศ์เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการครั้งที่ 1/2563 ห้องศูนย์ปฏิบัติการชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และ คุณนิตยา ศรีวงศ์เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการครั้งที่ 1/2563 ห้องศูนย์ปฏิบัติการชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์