วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คุณนิตยา ศรีวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนครั้งที่ 5/2563 ณห้องศูนย์ปฏิบัติการ (DEP WARROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คุณนิตยา ศรีวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนครั้งที่ 5/2563 ณห้องศูนย์ปฏิบัติการ (DEP WARROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี