วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.- 14.30 น.ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุลเข้าประชุมกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.- 14.30 น.ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุลเข้าประชุมกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีงบประมาณ 2563

โดยมีโครงการสืบเนื่อง จำนวน 3 โครงการและโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ
ซึ่งโครงการสืบเนื่องผ่านมติที่ประชุมในครั้งนี้แล้ว รอเข้าประชุมในคณะอนุกรรมการบริหารต่อไป
ในส่วนโครงการใหม่ 2 โครงการ ผ่านมติที่ประชุม แต่ยังต้องมีการปรับแก้ในส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วมและจำนวนของกิจกรรมให้ลดลงเพื่อสอดคล้องกับวิกฤต COVID-19 และรอเข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารในครั้งต่อไป