วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้นำองค์กรคนพิการระดับชาติ เพื่อขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางถ้วนหน้า และขอให้คนพิการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์