วันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 15.30 น. ร่วมเข้าฟัง คุณชวนพิศ อ่อนสูง และคุณพรพิมล เวชวิทย์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ ในการตรวจมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการ

วันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 15.30 น. ร่วมเข้าฟัง คุณชวนพิศ อ่อนสูง และคุณพรพิมล เวชวิทย์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ ในการตรวจมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการ