วันที่ 14 ส.ค.63 สมาคมฯตรวจมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการ