วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางนุจรินทร์ ถือสัตย์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางนุจรินทร์ ถือสัตย์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

นางชัญญา รัตนวงศ์ เลขานุการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลคนพิการและมาตรการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ กรม พก. และการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ จำนวน 71 ราย เป็นเงิน 2,980,000 บาท และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563 จำนวน 30 ราย โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ