วันที่ 14 พค.63 ชมรมฯสนามบินน้ำ

วันที่ 14 พค.63 ชมรมฯสนามบินน้ำ

1)ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกที่ป่วยเรื้อรัง
2)มอบข้าวสารให้สมาขิกตามโครงการของสมาคม 8 ครอบครัว ที่มีพนักงาน ม.33 ของชมรมร่วมแฏิบัติงานด้วย