วันที่ 11 ส.ค. 63 คุณนิตยา ศรีวงศ์เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. ชั้น 1 อาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์ 👌👌👌

วันที่ 11 ส.ค. 63 คุณนิตยา ศรีวงศ์เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. ชั้น 1 อาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์ 👌👌👌