วันที่ 10 มีค.63 คณะกรรมการสมาคมประชุมจัดตั้งชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.อุบลราชธานี